Guangzhou Honda, Guangzhou

202,000 m2, 2005

Shanghai GM Dongyue, Yantai

165,000 m2, 2011