Tianjin Tianbao Business Center, Tianjin

160,000 m2, 2010

Guangzhou Fedex, Guangzhou

64,000 m2, 2007