Qingzhou Tobacco, Qingzhou

10,000 m2, 2009

L'Oreal, Suzhou

28,000 m2, 2010