Yunnan Chuxiong Tobacco, Chuxiong

88,000 m2, 2010

Jinan Tobacco, Jinan

97,000 m2, 2006